unhealthy lifestyle - Russian translation – Linguee

The Programme should place emphasis on improving the

[…]
health condition and promoting a healthy lifestyle and a culture of prevention […]

among children and young people.

eur-lex.europa.eu

Program powinien kłaść nacisk na

[…]
poprawę stanu zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań profilaktycznych […]

wśród dzieci i młodzieży.

eur-lex.europa.eu

We are confident that our activity in this area will contribute not only to the development of the sports disciplines and improved performance of

[…]

our sports contestants, but also will popularize physical

[…]
activity and promote healthy lifestyle among the Polish people.

gtservices.pl

Jesteśmy przekonani, że nasza aktywność w tym obszarze będzie sprzyjała nie tylko rozwojowi dyscyplin i osiąganiu kolejnych

[…]

sukcesów naszych zawodników, ale przyczyni się także do

[…]
popularyzacji aktywnci ruchowej i zdrowego trybu życia Polaków.

gtservices.pl

Furthermore, promotion of health,

[…]
prophylaxis, knowledge about the healthy lifestyle, as well as access to services of […]

a highly qualified

[…]

personnel play an essential role in the prolongation of the economic activity of working population and increasing the labour market participation rate of both young and older people.

efs.gov.pl

Ponadto promocja zdrowia, profilaktyka zdrowotna, wiedza o zdrowym stylu życia, jak również […]

dostęp do usług wysoko wykwalifikowanego

[…]

personelu, odgrywają kluczową rolę w wydłużaniu aktywności zawodowej osób pracujących oraz zwiększeniu poziomu uczestnictwa w rynku pracy, zarówno osób młodych jak i starszych.

efs.gov.pl

The exchange aimed at providing young

[…]
people with a framework for a healthy lifestyle by focusing on the benefits […]

of participating in outdoor activities.

ec.europa.eu

Wymiana miała przygotować

[…]
młodzież w sposób zorganizowany do prowadzenia zdrowego stylu życia, koncentrując […]

się na korzyściach

[…]

wynikających z udziału w zajęciach na powietrzu.

ec.europa.eu

Thanks to the support from the

[…]
Company, which promotes a healthy lifestyle, active recreation […]

and sport, the Club can ensure professional

[…]

conditions for development in sport and intellectual terms to youth football groups.

raportcsr.kghm.pl

Dzięki wsparciu Spółki, promotora zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku […]

i sportu, klub jest w stanie zapewnić piłkarskim

[…]

grupom młodzieżowym profesjonalne warunki do sportowego i intelektualnego rozwoju.

raportcsr.kghm.pl

Health promotion implemented by propagating a healthy lifestyle and regular control tests, as […]

well as health prevention

[…]

will contribute to increasing the active participation of older people in the labour market.

efs.gov.pl

Promocja zdrowia realizowana przez propagowanie zdrowego stylu życia i regularnych […]

badań kontrolnych oraz profilaktykę zdrowotną

[…]

przyczyni się do zwiększenia czynnego udziału osób starszych na rynku pracy.

efs.gov.pl

As a trained fisherman with a passion I would like to convince the people of the region to take a different look on the

[…]

ponds – as a gift of nature, whose values can be used to

[…]
promote eco-tourism, nature education and a healthy lifestyle.

profil.pl

Jako rybak z zamiłowania i wykształcenia pragnę przekonać mieszkańców regionu do innego spojrzenia na stawy – jako na dar

[…]

przyrody, którego walory można wykorzystać do

[…]
propagowania ekoturystyki, przyrodniczej edukacji i zdrowego stylu życia.

profil.pl

This can also be the hotel’s way to contribute to the

[…]
promotion of a healthy lifestyle and ecological […]

education.

sendzimir.org.pl

Może być to również postrzegane jako sposób, w 

[…]
jaki hotel promuje zdrowy tryb życia i  edukację […]

ekologiczną.

sendzimir.org.pl

The meeting aimed at increasing the social awareness of wind’s potential as a source of clean and renewable energy, and

[…]

also promoting the topics related to new energy generation technologies,

[…]
environmental protection and a healthy lifestyle.

gkpge.com

Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie potencjału wiatru, jako źródła czystej i

[…]

niewyczerpalnej energii, a także promowanie tematyki nowych technologii

[…]
wytwarzania energii, ekologii oraz zdrowego stylu życia.

gkpge.com

The Club and the Polska Miedź Foundation work together on the

[…]
promotion of sports and a healthy lifestyle among the inhabitants […]

of the Copper Belt.

raportcsr.kghm.pl

Wspólnie z Fundacją Polska Miedź, Klub

[…]

prowadzi działania mające na celu zainteresowanie mieszkańców Zagłębia

[…]
Miedziowego tematyką sportu i zdrowego trybu życia.

raportcsr.kghm.pl

The “fit” range is the answer to

[…]

the market trends

[…]
we have observed — striving towards a healthy lifestyle, a youthful appearance and a general feeling […]

of well-being.

sig-group.com

Seria FIT jest odpowiedzią na obserwowane trendy

[…]
rynkowe – modę na zdrowy styl życia, przejawiającą się troską nie tylko o zdrowie, ale także i […]

wygląd.

sig-group.com

Additional element of activity of the company is

[…]
promotion of a healthy lifestyle and encouraging […]

consumers, especially the youth, to

[…]

choose healthy, nutritious snacks.

indykpol.pl

Dodatkowym elementem działalności

[…]
firmy jest promocja zdrowego stylu życia i zachęcanie […]

konsumentów, zwłaszcza młodzieży

[…]

do sięgania po zdrowe, odżywcze przekąski.

indykpol.pl

The goals of the two-month

[…]
campaign were a healthy lifestyle, personal wellness […]

and enhanced team spirit.

upmraflatac.com

celami tej

[…]
dwumiesięcznej kampanii były zdrowy styl życia, dobre samopoczucie […]

i lepszy duch współdziałania w zespole.

upmraflatac.com

The proposals for action identified in the conclusions concern among others continuation and development of policies,

[…]

programmes, and campaigns aimed

[…]
at the promotion of healthy lifestyle and counteracting […]

the main risk factors, that is smoking

[…]

tobacco, excessive consumption of alcohol, improper diet, and lack of physical activity.

pl2011.eu

kontynuacji i rozwoju polityk, programów i

[…]
działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia […]

oraz przeciwdziałanie głównym czynnikom

[…]

ryzyka, tj. paleniu tytoniu, nadmiernemu spożywaniu alkoholu, niewłaściwej diecie oraz braku aktywności fizycznej.

pl2011.eu

In other words, the very project was designed to increase the efficiency of actions aimed at

[…]

encouraging people with low

[…]
education status to an implementation of a healthy lifestyle that improves their health and occupational […]

activity.

promocjazdrowiawpracy.pl

Inaczej rzecz ujmując, omawiane przedsięwzięcie zostało zaprojektowane z myślą o zwiększeniu efektywności działań ukierunkowanych na

[…]

zachęcenie osób

[…]
o niskim statusie edukacyjnym do realizacji prozdrowotnego stylu życia poprawiającego ich stan zdrowia […]

i aktywność zawodową.

promocjazdrowiawpracy.pl

It is important to remember that measurements such as body weight, body fat and body water are

[…]
tools for you to use as part of your healthy lifestyle.

body-manager.com

Należy pamiętać, że pomiary takie

[…]

jak sprawdzanie wagi ciała, zawartości tłuszczu i wody stanowią

[…]
narzędzia przydatne do utrzymania zdrowego trybu życia.

body-manager.com

Around love and heart problems – theatrical classes for 10 disabled children and 9 of their peers constructed around

[…]

two topics: love in

[…]
different historical periods and healthy lifestyle; presentations of vignettes, […]

meetings with writers,

[…]

historian and medicine doctor; continuation of activities subsidized in 2008 (grant awarded from M Fund).

batory.org.pl

Wokół miłości i sercowych dolegliwości” – zajęcia teatralne i edukacyjne dla 10 dzieci niepełnosprawnych i 9 ich

[…]

rówieśników, osnute wokół dwu

[…]
tematów: miłości w różnych okresach historycznych i zdrowego serca (zdrowego trybu […]

życia), prezentacje

[…]

przygotowanych scenek i przedstawienia finałowego, spotkanie z pisarką, historykiem i lekarzem; kontynuacja działań dotowanych w 2008 roku (dotacja sfinansowana z Funduszu M).

batory.org.pl

It has three main goals: 1) enhance the teachers´ awareness

[…]
of the need for a healthy lifestyle; 2) assist the teachers […]

to design and implement health education

[…]

and physical activity during the school day; and 3) develop teachers´ instructional skills to enhance physical activity in order to focus on general activity and skill acquisition.

hepseurope.eu

Ma ono trzy cele: 1) uświadomienie

[…]
nauczycielom znaczenia prozdrowotnego stylu życia; 2) pomoc w prowadzeniu […]

edukacji zdrowotnej i zajęć ruchowych w czasie pobytu

[…]

uczniów w szkole; 3) kształtowanie umiejętności zwiększania ogólnej aktywności fizycznej i wykorzystania różnych jej form.

hepseurope.eu

From the very beginning of its operation the METRO Group has been actively involved in pro-social activities by supporting numerous charity actions and social

[…]

programs, both on the national and local level, actions promoting

[…]
and supporting environmental protection and healthy lifestyle.

metrogroup.pl

Od początku swej działalności METRO Group jest zaangażowana społecznie poprzez wspieranie szeregu akcji charytatywnych i programów społecznych zarówno na skalę

[…]

ogólnopolską, jak i na rynkach lokalnych, akcji

[…]
wspierających ochro środowiska oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

metrogroup.pl

The third question was the decrease in differences in health in the EU based on an organised campaign

[…]
for the promotion of a healthy lifestyle.

pl2011.eu

Trzecią kwestią było zmniejszanie różnic zdrowotnych w UE poprzez zorganizowane działania

[…]
na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

pl2011.eu

This is why in our operations we pay special attention to supporting a healthy lifestyle (responsible consumption), having a frugal approach to natural resources, protecting the environment, tradition, being a good neighbor, and having employees who are ambassadors of our values.

kofola.pl

Realizacja opcji jest związana z wymogiem zatrudnienia bądź pracy Grupy Kofola S.A., a ich wartość godziwa jest ujmowana jako koszt świadczeń na rzecz pracowników z korespondującym z nim zwiększeniem odpowiedniej rezerwy w kapitale własnym w okresie nabywania tych uprawnień.

kofola.pl

The ‚Food and Nutrition: Facts and Myths’

[…]

competition is a response to the growing consumer

[…]
interest in issues relating to a balanced diet and a healthy lifestyle.

metrogroup.pl

Olimpiada “Fakty i mity o żywności

[…]

i żywieniu”, są odpowiedzią na rosnące

[…]
zainteresowanie konsumentów tematyką zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia.

metrogroup.pl

O2 Increase, yet at very slow pace, of the social

[…]
awareness in the area of healthy lifestyle and physical activity.

gliwice.eu

O2 Wzrost, choć w bardzo wolnym tempie, świadomości

[…]
społecznej w zakresie zdrowego trybu życia i aktywności […]

fizycznej.

bip.gliwice.eu

Steadily increasing number and activity of organizations and clubs

[…]
popularising and organizing a healthy lifestyle and sport and recreation.

powiat-przasnysz.pl

Systematycznie rosnąca liczba i aktywność

[…]
organizacji i klubów upowszechniających i organizujących zdrowy styl życia […]

oraz sport i rekreację.

powiat-przasnysz.pl

Healthy lifestyle, which includes […]

reasonable diet and regular physical exercises, may protect against weight gain even if

[…]

we eat some sweets from time to time.

medtube.net

Zdrowy tryb życia obejmujący racjonalną […]

dietę i regularne ćwiczenia fizyczne uchroni przed dodatkowymi kilogramami, nawet

[…]

jeśli w naszym jadłospisie od czasu do czasu pojawią się słodkości.

medtube.pl

Unfortunately, obesity affects mainly people from disadvantaged categories, all the more so as the price of staple foods

[…]

has risen considerably;

[…]
however, promoting a healthy lifestyle and healthy eating could […]

prevent obesity and lead to a decrease

[…]

in the number of obese persons, at the same time cutting costs in the health system by eliminating the need to treat all the complications related to obesity.

europarl.europa.eu

Niestety otyłość dotyka głównie osób w niekorzystnej sytuacji, tym bardziej że ceny środków spożywczych

[…]

powszechnego użytku znacząco wzrosły;

[…]
niemniej promowanie zdrowego trybu życia i zdrowego jedzenia mogłoby […]

zapobiegać otyłości i prowadzić

[…]

do ograniczenia liczby osób otyłych, zarazem redukując koszty w systemie opieki zdrowotnej poprzez eliminowanie konieczności leczenia przeróżnych powikłań towarzyszących otyłości.

europarl.europa.eu

The subject of healthy lifestyle and ecology is […]

recollected by, inter alia, actions “Polska na rowery” (Poland on bikes)

[…]

and “Polska biega” (Poland runs) encouraging people to spend their free time in an active way and by the daily “Metro” which encouragers readers to waste segregation and using bike instead of a car.

agora.pl

O zdrowym trybie życia i ekologii przypominają […]

m.in. akcja “Polska na rowery” i Polska Biega, zachęcające do aktywnego wypoczynku,

[…]

a także dziennik “Metro” namawiający czytelników do segregowania odpadów i korzystania z rowerów zamiast samochodów.

agora.pl

Children

[…]
should be taught a healthy lifestyle from their earliest […]

years, which in the future will result in a reduced number of cases.

europarl.europa.eu

Należy już od

[…]
najmłodszych lat uczyć dzieci zdrowego stylu życia, co w przyszłości […]

zaowocuje zmniejszoną liczbą zachorowań.

europarl.europa.eu

Employees are interested in educational

[…]

actions which promote rules of

[…]
safety at work and a healthy lifestyle, which inform of […]

dangerous events in Poland and worldwide, and OHS competitions.

raportroczny.lotos.pl

Zainteresowaniem cieszą się akcje edukacyjne, promujące

[…]
zasady bezpiecznej pracy i zdrowego trybu życia, informujące […]

o niebezpiecznych wydarzeniach

[…]

mających miejsce w kraju i na świecie oraz organizowane tematyczne konkursy BHP.

raportroczny.lotos.pl

The aim of the

[…]
event is to promote a healthy lifestyle, ecological tourism, […]

education and the consumption of organic food in the region.

ekoconnect.org

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie zdrowego stylu życia, agroturystyki, […]

wytwarzania i sprzedaży produktów ekologicznych w regionie.

ekoconnect.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *