unhealthy lifestyle - Russian translation – Linguee

Calls on the Member States to provide EU citizens with lifestyle information with a view to delaying or

[…]

preventing the onset of

[…]
Alzheimer’s and other forms of dementia, by promoting the concept of ‘a healthy lifestyle for a healthy brain

eur-lex.europa.eu

4. zachęca państwa członkowskie do informowania obywateli Unii na temat stylu życia, jaki może zapobiegać występowaniu choroby Alzheimera i

[…]

pozostałych demencji lub

[…]
opóźnić je, poprzez upowszechnienie koncepcji „zdrowy styl życia dla zapewnienia zdrowia psychicznego

eur-lex.europa.eu

Continuing initiatives propagating physical activity among youth should be accompanied by the awareness that it is not the idea

[…]

promoted by the consumer society that is being

[…]
pursued, but the concept of leading a healthy lifestyle and promoting health.

zds.kprm.gov.pl

Kontynuacji inicjatyw popularyzujących aktywność fizyczną wśród młodzieży winna towarzyszyć świadomość, że tak naprawdę nie

[…]

chodzi o ideał sprawności fizycznej, który tak mocno

[…]
lansuje społeczeństwo konsumpcyjne, lecz o zdrowy styl życia i zdrowie.

zds.kprm.gov.pl

The Programme should place emphasis on

[…]

improving the health

[…]
condition and promoting a healthy lifestyle and a culture of prevention among children […]

and young people.

eur-lex.europa.eu

Program powinien kłaść nacisk na

[…]
poprawę stanu zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań profilaktycznych […]

wśród dzieci i młodzieży.

eur-lex.europa.eu

We are confident that our activity in this area will contribute not only to the development of the sports

[…]

disciplines and

[…]
improved performance of our sports contestants, but also will popularize physical activity and promote healthy lifestyle among the Polish people.

gtservices.pl

Jesteśmy przekonani, że nasza aktywność w tym obszarze będzie sprzyjała nie tylko

[…]

rozwojowi dyscyplin i osiąganiu

[…]
kolejnych sukcesów naszych zawodników, ale przyczyni się także do popularyzacji aktywnci ruchowej i zdrowego trybu życia Polaków.

gtservices.pl

Furthermore, promotion of health, prophylaxis, knowledge about the healthy lifestyle, as well as access […]

to services of a

[…]

highly qualified personnel play an essential role in the prolongation of the economic activity of working population and increasing the labour market participation rate of both young and older people.

efs.gov.pl

Ponadto promocja zdrowia, profilaktyka zdrowotna, wiedza o zdrowym stylu życia, jak również […]

dostęp do usług wysoko wykwalifikowanego

[…]

personelu, odgrywają kluczową rolę w wydłużaniu aktywności zawodowej osób pracujących oraz zwiększeniu poziomu uczestnictwa w rynku pracy, zarówno osób młodych jak i starszych.

efs.gov.pl

The point is to

[…]
promote the habits of a healthy lifestyle without interfering […]

with a citizen’s personal choices.

eur-lex.europa.eu

Jej celem jest

[…]
promocja zwyczajów zdrowego stylu życia bez naruszania […]

osobistych wyborów obywateli.

eur-lex.europa.eu

2. it is necessary to assist young people in becoming more responsible for their own health and in raising their self-esteem and increasing their autonomy, in particular by

[…]

raising young people’s

[…]
awareness of the positive effects of a healthy lifestyle and of the risks related to their health.

eur-lex.europa.eu

2. należy pomagać młodym ludziom w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi za własne zdrowie oraz w podnoszeniu ich samooceny i zwiększaniu ich niezależności, zwłaszcza poprzez

[…]

podnoszenie świadomości młodych ludzi na

[…]
temat pozytywnych skutków prowadzenia zdrowego stylu życia oraz zagrożdla zdrowia.

eur-lex.europa.eu

The exchange aimed

[…]
at providing young people with a framework for a healthy lifestyle by focusing on the benefits of participating in outdoor activities.

ec.europa.eu

Wymiana miała

[…]
przygotować młodzież w sposób zorganizowany do prowadzenia zdrowego stylu życia, koncentrując się na korzyściach wynikających z udziału w zajęciach […]

na powietrzu.

ec.europa.eu

Pupils learnt not only factual

[…]

knowledge about what is healthy and what is not, but

[…]
reflected on a broader concept of health, food and culture, […]

and developed skills, competence and motivation to

[…]

do something, together with others, to improve the conditions for healthy eating in their schools/communities/societies.

shapeupeurope.net

Uczniowie posiedli nie tylko wiedzę

[…]

faktyczną na temat tego, czym jest zdrowie a czym nie, ale dokonali też analizy

[…]
szeroko pojmowanej koncepcji zdrowia, żywności i kultury, […]

oraz rozwinęli umiejętności,

[…]

kompetencje i motywację do zrobienia wspólnie z innymi czegoś dla poprawy warunków zdrowego odżywiania w szkołach/wspólnotach/społeczeństwach.

shapeupeurope.net

A broad health concept embraces both the importance of lifestyle and living conditions (Simovska […]

et al, 2006).

hepseurope.eu

Szeroka koncepcja zdrowia uznaje za wne determinanty styl życia i warunki życia (Simovska […]

i in., 2006).

hepseurope.eu

More and more is being done to support

[…]

the staff in giving up smoking

[…]
and to promote the concept of healthy indoor air as a basic […]

right of every citizen and employee.

eur-lex.europa.eu

Coraz więcej się robi na rzecz wsparcia wysiłków

[…]

pracowników, by rzucić palenie, a

[…]
także dla promowania ideału zdrowego powietrza wewtrz pomieszczeń […]

jako podstawowego prawa

[…]

każdego obywatela i pracownika.

eur-lex.europa.eu

The following questionnaire has been produced to ask individuals and organisations to commit a personally selected amount of time, or resource, to spend within their organisations, or

[…]

external bodies, supporting the work of DG SANCO in promoting a campaign to

[…]
raise the awareness of a healthy lifestyle.

eur-lex.europa.eu

Poniższy kwestionariusz powstał w celu zwrócenia się do osób prywatnych i instytucji z prośbą o zadeklarowanie ustalonej dobrowolnie ilości czasu, lub

[…]

środków, przeznaczanych w ramach ich instytucji lub też zewnętrznych

[…]
jednostek na wspieranie działań Dyrekcji Generalnej ds.

eur-lex.europa.eu

1.2.5  The EESC would

[…]
emphasise the importance of a healthy lifestyle and believes that […]

the Partnership has an important

[…]

role to play in convincing national leaders and bodies active in the public health sector to do more in the Member States.

eur-lex.europa.eu

1.2.5  Komitet podkreśla znaczenie zdrowego stylu życia i  postrzega Partnerstwo […]

jako ważny instrument, za pomocą którego

[…]

można przekonać krajowych decydentów i  podmioty działające w  dziedzinie zdrowia publicznego, że konieczne są większe starania w państwach członkowskich.

eur-lex.europa.eu

3.6.3 It also includes medicinal aspects such as an

[…]
insight into the importance of a healthy lifestyle, physical and mental health […]

and an active lifestyle.

eur-lex.europa.eu

3.6.3 Należałoby także wskazać na implikacje

[…]

medyczne, jak np.

[…]
zrozumienie znaczenia zdrowego stylu życia, zagadnienie zdrowia fizycznego i […]

duchowego oraz aktywnego podejścia do życia.

eur-lex.europa.eu

The Committee would also draw attention to

[…]

the role the media can play in

[…]
raising awareness of a healthy lifestyle and early detection […]

and in improving prevention efforts.

eur-lex.europa.eu

Komitet wskazuje ponadto na rolę mediów w kształtowaniu

[…]
świadomości na rzecz zdrowego stylu życia, wczesnego […]

wykrywania i poprawy profilaktyki.

eur-lex.europa.eu

The concept of the Club derives from the conviction that the world of finance is more than just investments, savings and profits; it is also a certain lifestyle.

bre.pl

Idea Klubu wyrasta z przekonania, że świat finansów to nie tylko inwestycje, oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy, ale również pewien styl życia i sposób bycia.

bre.pl

For this reason, the

[…]
EESC supports the concept of flexicurity — i.e. a healthy balance between […]

flexibility and social security

[…]

— as endorsed by the Employment and Social Policy Council on 1 and 2 June 2006.

eur-lex.europa.eu

Komitet popiera zatem ideę „flexicurity”, tzn.wnowagi pomiędzy elastycznością […]

a zabezpieczeniem społecznym, w formie

[…]

przyjętej przez Radę ds. Zatrudnienia i Polityki Społecznej w dniach 1-2 czerwca 2006 r.

eur-lex.europa.eu

As for philosophical views, he was an advocate of

[…]

empiricism and materialism of the French

[…]
Enlightenment and the concept of healthy reason” of the […]

Scottish school of philosophy.

orlen.pl

W poglądach filozoficznych zwolennik empiryzmu i materializmu

[…]
francuskiego oświecenia oraz koncepcji „zdrowego rozsądku” […]

szkockiej szkoły filozoficznej.

orlen.pl

Interventions which are based on

[…]
this positive health promotion concept improve the health by strengthening skills and capabilities of individuals to enable them to take responsibility and increase control over their life and health, for example in the field of healthy eating and physical […]

activity.

hepseurope.eu

Interwencje wykorzystujące pozytyw koncepcję promocji zdrowia prowadzą do jego poprawy przez zwiększenie umiejętności i zdolności człowieka do brania odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie, w tym także np.

hepseurope.eu

As a trained fisherman with a passion I would like to convince the people of the region to take a

[…]

different look on the

[…]
ponds – as a gift of nature, whose values can be used to promote eco-tourism, nature education and a healthy lifestyle.

profil.pl

Jako rybak z zamiłowania i wykształcenia pragnę przekonać mieszkańców regionu do innego spojrzenia na

[…]

stawy – jako na dar

[…]
przyrody, którego walory można wykorzystać do propagowania ekoturystyki, przyrodniczej edukacji i zdrowego stylu życia.

profil.pl

I am committing 30 minutes a month to work with schools to

[…]
raise the awareness of a healthy lifestyle and with women’s […]

organisations to help spread the message to parents.

eur-lex.europa.eu

Deklaruję poświęcenie 30 minut miesięcznie pomocy szkołom w

[…]
podnoszeniu świadomości zdrowego stylu życia i organizacjom […]

kobiecym w przekazywaniu tego przesłania rodzicom.

eur-lex.europa.eu

The Club and the Polska Miedź Foundation work together on

[…]
the promotion of sports and a healthy lifestyle among the inhabitants of the Copper Belt.

raportcsr.kghm.pl

Wspólnie z Fundacją Polska Miedź, Klub

[…]

prowadzi działania mające na celu

[…]
zainteresowanie mieszkańców Zagłębia Miedziowego tematyką sportu i zdrowego trybu życia.

raportcsr.kghm.pl

Health promotion implemented by

[…]
propagating a healthy lifestyle and regular control tests, as well as health prevention will contribute to increasing the active participation of older people […]

in the labour market.

efs.gov.pl

Promocja zdrowia realizowana przez propagowanie zdrowego stylu życia i regularnych badań kontrolnych oraz profilaktykę zdrowotną przyczyni się do zwiększenia czynnego […]

udziału osób starszych na rynku pracy.

efs.gov.pl

The concept of poverty which dominates the current Constitutions appears to be only relative (or mainly) applicable to the lifestyle of the single friar, and not […]

to the friar as a member

[…]

of one community and of a universal family, but the single friar in rapport with the local community, and most of all with his own jurisdiction.

francescani.net

Pojęcie ustwa, dominujące w obecnych Konstytucjach naszego Zakonu, wydaje się odnosić tylko (lub tez w większości przypadków) do życia poszczelnego brata, nie […]

uwzględniając zaś faktu,

[…]

że każdy brat przynależy do wspólnoty, do pwowszechnej rodziny.

francescani.net

Although transposition may appear to be simple in theory, in practice there are instances where Community law concepts, which seem clear and precise, have no equivalent in national legal

[…]

terminology (9), or where the

[…]
Community law concept does not include referral to Member States’ law to determine its meaning and scope (10). 3.2 Moreover, when it comes to implementation, Directives permit various degrees of latitude, from […]

non-explicit provisions

[…]

leaving Member States fairly extensive leeway in choosing national transposition measures, to explicit or prescriptive provisions such as definitions, lists or tables detailing substances, objects, or products which require that Member States enact ‘simple transposition measures’ to comply with the provisions of the Directive.

eur-lex.europa.eu

Choć teoretycznie wydaje się to proste, w praktyce zdarza się, że pojęcia właściwe dla prawa

[…]

wspólnotowego nie mają

[…]
odpowiednika w krajowej terminologii prawniczej (9 ) lub tego rodzaju pojęcie nie zawiera odniesienia do prawa danego pstwa członkowskiego, tak aby można było określić jego znaczenie i zakres (10). 3.2 Co więcej, jeśli […]

chodzi o wdrażanie,

[…]

dyrektywy dopuszczają zróżnicowany zakres swobody – niektóre zawierają rozwiązania opcjonalne pozostawiające państwom członkowskim dość dużą swobodę w doborze krajowych środków transpozycji, inne natomiast – wyraźne zapisy lub konkretne dyspozycje (takie jak definicje, wykazy lub tabele wyszczególniające substancje, przedmioty lub produkty), które nakładają na państwa członkowskie obowiązek przyjęcia prostych środków transpozycji w celu zastosowania się do przepisów dyrektywy.

eur-lex.europa.eu

The meeting aimed at increasing

[…]
the social awareness of wind’s potential as a source of clean and renewable energy, and also promoting the topics related to new energy generation technologies, environmental protection and a healthy lifestyle.

gkpge.com

Spotkanie miało na celu

[…]
zwiększenie świadomci społecznej w zakresie potencjału wiatru, jako źróa czystej i niewyczerpalnej energii, a także promowanie tematyki nowych technologii wytwarzania energii, ekologii oraz zdrowego stylu życia.

gkpge.com

This is why in our operations we pay special attention to supporting a healthy lifestyle (responsible consumption), having a frugal approach to natural resources, protecting the environment, tradition, being a good neighbor, and having employees who are ambassadors of our values.

kofola.pl

Realizacja opcji jest związana z wymogiem zatrudnienia bądź pracy Grupy Kofola S.A., a ich wartość godziwa jest ujmowana jako koszt świadczeń na rzecz pracowników z korespondującym z nim zwiększeniem odpowiedniej rezerwy w kapitale własnym w okresie nabywania tych uprawnień.

kofola.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *